La Fundació

Dirigim el nostre esforç per tal que les dones acollides puguin assolir la seva autonomia i arribin a ser protagonistes de la seva pròpia vida.

fmr_fundacio_01

Visió

La Fundació Maria Raventós és una organització no lucrativa d’acció social i educativa que, des de fa més de 60 anys, es dedica a acollir i acompa­nyar dones en risc d’exclusió social.

Missió

La Fundació, des del seus inicis, ha tingut com a primera finalitat l’ajuda i la protecció de les do­nes joves en general que es troben en situació de risc o exclusió social. La missió de la Fundació és acollir i acompanyar aquestes persones per tal de facilitar la seva inserció social i laboral.

Valors

  • Acollida, entesa més enllà de l’admissió a casa nostra d’altres persones. Implica l’oferiment de la nostra companyia i un marc de convivència.
  • Acompanyament, fer-li costat i ajudar a la per­sona a que sigui capaç de prendre les regnes de la seva vida.
  • Promoció de la persona afavorint el seu crei­xement personal, donant valor a l’altre i a la seva dignitat, augmentant la seva autoestima i auto­nomia.
  • Educació, entesa com la transmissió i el des­cobriment des d’un enfocament integral de “les bones pràctiques”.

Valors

  • Atenció als desfavorits, entesa com l’acció de fixar el pensament, d’escoltar i demostrar consi­deració a les persones que han estat privades de la cobertura de les necessitats bàsiques.
  • Confiança, entesa com la base de les nostres relacions per tal que les persones puguin desen­volupar-se de manera harmònica.
  • Autonomia, entesa com la capacitat d’actu­ar per un mateix i ser protagonista de la pròpia vida.


Patronat i Equip Humà

Formen l’equip humà de la Fundació Maria Ra­ventós un total de 21 professionals. L’integren, per a l’especificitat dels seus projectes: educadors socials, tècnics especialistes en educació infantil, mestres, estudiants de pràctiques i un coordina­dor de projectes. Alhora una de les riqueses de l’entitat és la col·laboració de voluntaris.

El Patronat de la Fundació Maria Raventós està format per 10 membres. La funció del Patronat és la de vetllar pel compliment de la missió i fi­nalitats vigents als estatuts de l’entitat i assegu­rar-ne la sostenibilitat.

fmr_patrons-gris-maria_v

Sra. Maria Viñas Pich

Presidenta

fmr_patrons-gris-teresa_raventos

Sra. Teresa Raventós Raventós

Sots-presidenta

Sra. Montserrat Vidal i Pagès

Secretària

Sr. Albert Guàrdia Raventós

Vocal

Sra. Marta Torras Marí

Vocal

Sra. Maria Ferran Clarasó

Vocal

Sr. Jordi Bach Pujols

Vocal

Sra. Teresa Batlle Pagés

Vocal

Sra. Montserrat Raventós Espona

Vocal

Sr. Carlos Hostench Tusquets

Vocal


Reconeixements

Treball en xarxa

xarxa_Acció-Social-i-Ciutadania

xarxa_icass

Ajuntament de Barcelona

xarxa_dones

DGAIA

ASJTET

xarxa_família

xarxa_ensenyament

diputacio_bcn_0

xarxa_justicia

xarxa_habitatges

xarxa_habitatge

Obra Social Fundació la Caixa

Antares Consulting

Fundació Antoni Sierra

Fundacio Josep Botet

Barcelona Women's Network

Fundació Privada Cottet-Mor

Esade Alumni

Jardiners Oliveras

Valors & Marqueting

xarxa_raval

xarxa_pereclaver

xarxa_roviralta

xarxa_maiteiglesias

xarxa_adsis

xarxa_caritas

xarxa_fundacions

xarxa_unilever

xarxa_semester

xarxa_repsol

xarxa_leroy

xarxa_hp

Gedeon-Richter

xarxa_bigmat