Escola Bressol Maria Raventós  

ebmr_cmyk_esquerra

fmr_escola_01

La relació amb les famílies

Per a l’escola és molt important el treball conjunt amb les famílies de cara a oferir una mirada conjunta a l’hora de treballar el desenvolupament de l’infant.

A banda del contacta diari tant en l’arribada com a l’hora de la recollida de l’infant s’estableixen diferents espais de comunicació.

• Cada dia s’envia a la família un resum de les activitats realitzades a l’aula així com una graella amb la descripció de com a estat l’infant al llarg del dia a l’escola.
• Es realitzen dues reunions amb totes les famílies:
          – Una a l’octubre per tal d’avaluar el procés de familiarització i explicar la línia pedagògica de l’Escola Bressol.
          – Una al juliol per avaluar el curs que s’acaba i comunicar les possibles novetats en relació a l’any següent.
• Es realitzen dues reunions personalitzades amb cada família al llarg del curs una al desembre i l’altra al juny.
• S’entreguen dos informes individualitzats per infant al llarg del curs (desembre i juny) sobre l’evolució de l’infant i les observacions pertinents a nivell cognitiu, emocional i motriu.

A banda d’aquests espais de comunicació, l’escola sempre està oberta a parlar amb les famílies quan una de les dues parts ho valori oportú.

Menús

Altra documentació