Escola Bressol Maria Raventós  

ebmr_cmyk_esquerra

fmr_escola_01

Model d’escola

L’Escola Bressol Maria Raventós comparteix amb la família la cura i l’educació dels infants i s’organitza d’acord amb els principis d’educació inclusiva i coeducadora.

L’objectiu general de l’Escola Bressol és oferir als infants un entorn ric en estímuls, per tal que cada nen i cada nena pugui desenvolupar al màxim les seves capacitats físiques, cognitives i emocionals, afavorint el seu desenvolupament integral i respectant el seu ritme.

[/su_row]

Promovem l’assoliment dels següents principis:

• Progressar en el coneixement i domini del seu cos i les seves possibilitats
• Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional, formant-se una imatge positiva de si mateixos així com de les altres persones.
• Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en les activitats quotidianes
• Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.
• Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habitual mitjançant diversos llenguatges.
• Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar en activitats socials i culturals.
• Mostrar iniciativa per afrontar situacions quotidianes, identificant els perills i actuant en conseqüència.
• Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb altres persones i iniciant-se en la resolució pacífica de conflictes.
• Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que els portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració en el grup i la integració social.