Pisos de Suport

Xarxa de Pisos

Servei residencial adreçat a mares amb infants que es troben en situació de vulnerabilitat i que, tot i haver avançat en el seu procés d’autonomia, encara necessiten un temps d’acompanyament i suport per arribar a assolir la seva autonomia.

fmr_noa_01

Proporciona, a les mares i els seus infants, un habitatge on poder consolidar les competències apreses i avançar en el procés d’autonomia global, personal i maternal, a fi de trencar la condició d’exclusió en la que es troben.

Els Pisos de Suport són una xarxa de 6 pisos ubicats a 3 barris de la ciutat de Barcelona. Cada pis consta de 2 habitacions per acollir a 2 famílies monoparentals i compta amb un acompanyament educatiu setmanal.

Contacte

Pis Assistit Noa

Recurs residencial socioeducatiu adreçat a dones joves tutelades o extutelades per la Generalitat de Catalunya que no disposen dels recursos personals, familiars i econòmics necessaris per incorporar-se de forma autònoma a la vida adulta.

fmr_noa_01

Ofereix acompanyament a dones joves en el seu procés d’emancipació i dona una resposta integral a les seves necessitats per tal que assoleixin les competències necessàries per assolir l’autonomia amb garanties.

Treballem de manera coordinada amb l’Àrea de Suport al Jove Tutelat i Extutelat de la Generalitat de Catalunya i amb el Consorci de Serveis Socials.

Contacte

Acompayament Post-Residencial

Servei de suport a les mares i els seus infants un cop surten dels recursos on han estat acollides. Aquest recurs, ofereix suport puntual a les demandes i necessitats de les dones que han passat per la Residència Maternal, els Pisos de Suport i el pis assistit Noa.

fmr_noa_01

Contacte