Política de Privacitat

La present Política de Privacitat pretén informar als interessats sobre el tractament que porta a terme de les seves dades personals en qualitat de responsable de tractament la Fundació Maria Raventós, d’acord amb les disposicions establertes al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD).
La Fundació Maria Raventós té el seu domicili al Carrer de Plantada, 1, 08017 Barcelona i és titular del CIF número G08424871. Pot contactar amb la Fundació Maria Raventós per a qualsevol consulta o per exercir qualsevol dret en matèria de protecció de dades personals notificant a fmr@fmraventos.org o amb el nostre Delegat de Protecció de Dades al següent correu electrònic: dpd@fmraventos.org .

FINALITATS DEL TRACTAMENT:

La Fundació Maria Raventós tractarà les dades personals dels interessats amb la finalitat d’atendre a les sol·licituds requerides o de gestionar i administrar les donacions efectuades i d’enviar informació sobre l’activitat de la Fundació quan procedeixi.
Les dades seran conservades durant el temps que duri la relació que legitimi el tractament de les dades dels interessats i durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals que en cada cas correspongui segons les categories de dades de les que es tracti.
En cap cas serà l’interessat objecte de decisions automatitzades per part de la Fundació com a conseqüència del tractament de les seves dades.

LEGITIMACIÓ:

La legitimació del tractament de les dades es troba en el compliment de la relació establerta entre la Fundació i els seus donants, així com a les possibles mesures precontractuals a prendre entre els candidats a empleats i a voluntaris de la Fundació.

DESTINATARIS:

No es preveuen transferències internacionals de dades ni cessions a tercers, amb les excepcions que sigui per imperatiu legal.

DRETS DELS INTERESSATS:

L’interessat tindrà en tot moment el dret a accedir a les seves dades personals, a rectificar-les quan aquestes siguin inexactes, a suprimir-les quan ja no es compleixi la causa que legitimava el seu tractament per part del responsable, a limitar o oposar-se al seu tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades, a no ser objecte de decisions automatitzades i a revocar el consentiment per a aquells tractaments que es basaven en el consentiment de l’interessat posant-se en contacte amb la Fundació amb el seu delegat de protecció de dades mitjançant l’enviament de correus electrònics acreditant la seva identitat a les següents direccions: fmr@fmraventos.org i dpd@fmraventos.org .
A més a més, els usuaris podran efectuar quan els hi sembli convenient o creguin que s’hagi comés alguna violació dels seus drets una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) al següent enllaç: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf

Top